Bieg Sapiehów - Kodeń ZAPRASZA BIEGACZY
Zobacz też: kajaki.nadbugiem.pl | koden.com.pl
Regulamin
|
2019-07-08

Regulamin

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW XX BIEGU SAPIEHÓW – KODEŃ 2019 oraz nordic walking MARSZ SAPIEHÓW

rozgrywanego 3 sierpnia 2019 roku w Kodniu

W godzinach 12:40 – 13:30 w Kodniu zostaną zamknięte dla ruchu na czas trwania Startu do imprezy rekreacyjno-sportowej XX Bieg Sapiehów – Kodeń 2019  następujące  ulice: Rynek (centrum miejscowości), Bojarska, Spółdzielcza, oraz w części Bialska, 1-go Maja, Terespolska (droga wojewódzka 816G).

W godzinach 13:50 – 14:50 czasowo zostaną zamknięte częściowo dla ruchu ulice: Terespolska, Szkolna i Narutowicza.

Wykonawcą zabezpieczenia i przywrócenia ruchu według stanu sprzed imprezy jest organizator Komitet Organizacyjny Biegu Sapiehów w porozumieniu z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodniu. W punktach szczególnych (ul. Bialska i skrzyżowanie dróg powiatowej i wojewódzkiej – 816G i 1130L) dyżur w w/w czasie oraz na  zakończenie imprezy (ok. godz. 14:30) dyżur pełnić będą funkcjonariusze Policji oraz Straży Granicznej. W miejscu widocznym zostanie zorganizowane zabezpieczenie medyczne w postaci karetki pogotowia.

Organizator zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia ewentualnych szkód, które  wystąpią w wyniku organizacji imprezy, a szczególnie uszkodzeń pasa drogowego lub urządzeń drogowych.

Organizator zobowiązuje się do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego wykorzystywanego do XX Biegu Sapiehów.

 

A. Postanowienia ogólne

 1. Celem imprezy jest popularyzacja biegów i marszów długodystansowych, popularyzacja walorów przyrodniczych i historycznych Kodnia oraz dziejów i roli  Sanktuarium Matki Bożej w Kodniu.
 2. W biegu głównym oraz nordic walking do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą 16 lat i podpiszą oświadczenie stwierdzające zdolność do uczestnictwa w biegach długodystansowych. Organizuje się uczestnictwo niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich.
 3. W Małym Biegu Sapiehów uczestniczą dzieci ze szkoły podstawowej (dystans 800m) i gimnazjaliści (dystans 1200) oraz przedszkolaki - Bieg Przedszkolaka (wokół kodeńskiego Rynku - ok.200m). 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników na trasie biegu ponosi organizator imprezy.

 

Wszelkie regulacje i informacje o biegu w tym regulamin XX Biegu Sapiehów – Kodeń 2019, plan trasy, harmonogram biegu, wykaz osób odpowiedzialnych za jego organizację, są dostępne na stronie internetowej: www.biegsapiehow.pl

 

B. Trasa

 1. Bieg Główny rozgrywany jest na dystansie 15 km: Kodeń – Kopytów – Kodeń, trasą atestowaną przez PZLA. Nawierzchnia asfaltowa, płaska, oznakowanie kilometrowe, napoje po 5 km, 10 km i na mecie. Strat do biegu w centrum Kodnia, na Rynku pod bazyliką św. Anny. Początkową trasę biegu stanowi kryterium uliczne w centrum Kodnia, następnie zawodnicy biegną do oddalonego o 6 km Kopytowa, po nawrocie tą samą trasą wracają do Kodnia. Bieg kończy się metą usytuowaną w pobliżu budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu. Stawkę biegaczy poprzedza zmotoryzowany funkcjonariusz Policji, zamyka ambulans OSP Kodeń. Dwadzieścia minut po starcie Biegu Głównego rozgrywane są Małe Biegi Sapiehów dla uczniów szkoły podstawowej i dla gimnazjalistów. Zapisy do tych biegów odbywają się na starcie u organizatorów.
 2. Mały Bieg Sapiehów szkoły podstawowej rozgrywany jest na dystansie 800 metrów, trasa prowadzi ulicami Kodnia, meta usytuowana jest obok budynku szkolnego. Stawkę biegaczy poprzedza oznakowany rowerzysta. Trasa oznakowana taśmą oraz znakami U-20b i zabezpieczona przez druhów z OSP w Kodniu.
 3. Mały Bieg Sapiehów dla gimnazjalistów rozgrywany jest na dystansie 1200 metrów, trasa prowadzi ulicami Kodnia, meta usytuowana jest obok budynku szkolnego. Stawkę biegaczy poprzedza oznakowany rowerzysta. Trasa oznakowana taśmą oraz znakami U-20b i zabezpieczona przez  druhów z OSP w Kodniu.
 4. Bieg Przedszkolaka rozgrywany jest na dystansie ok.400m rozgrywany jest wokół kodeńskiego Rynku.
 5. Nordic walking rozgrywany jest na dystansie 5km, start na Rynku, marsz wokół kodeńskiej Kalwarii i nad Bugiem. Nawierzchnia w 80% miękka, płaska, oznakowana.
 6. Od momentu startu do Biegu Głównego oraz nordic walking (godz. 13:00) do zakończenia Małych Biegów Sapiehów (godz. 13:40) zabezpieczenie w punktach szczególnych (wykazanych wyżej) stanowią funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej.
 7. Z uwagi na nawarstwienie konkurencji biegowych w krótkim czasie należy bezwzględnie przestrzegać harmonogramu minutowego biegów i podziału zadań organizacyjnych.
 8. Na całej trasie rozstawieni są wolontariusze-służba porządkowa (Towarzystwo Przyjaciół Kodnia), druhowie z OSP w Kodniu i Kopytowie, sędziowie i osoby funkcyjne dbające o bezpieczeństwo uczestników imprezy.
 9. Wszystkie konkurencje biegowe odbędą się bez względu na pogodę.
 10. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy oraz za nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem przed rozpoczęciem imprezy poinformują uczestników oraz opiekunów (dotyczy Małego Biegu Sapiehów) o wymogach organizatorów oraz zapoznają ich z niniejszym regulaminem i ramowym planem Biegu Sapiehów w Biurze Zawodów w dniu imprezy oraz w miejscu Startu.
 11. W okresie poprzedzającym Bieg Sapiehów zostanie również przeprowadzone spotkanie pomiędzy przedstawicielami organizatorów (Komitet Organizacyjny – Towarzystwo Przyjaciół Kodnia), miejscową władzą samorządową (Wójt Gminy Kodeń), przedstawicielami OSP oraz funkcjonariuszami Policji (Komisariat Policji w Terespolu) i Straży Granicznej (Placówka Straży Granicznej w Kodniu).

 

C. Służby porządkowe

 1. Każdy organizator i wolontariusz posiada identyfikator z podstawowymi danymi osobowymi i odpowiada za ład i bezpieczeństwo zawodników na  swoim odcinku trasy biegowej.
 2. Skład służb porządkowych i ich rozmieszczenie zostanie udostępniony zawodnikom w Biurze Zawodów.
 3. Imienny wykaz członków służb porządkowych organizatora przekazany zostanie właściwym organom Policji przez organizatorów Biegu Sapiehów nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy.

 

D. Warunki uczestnictwa

 1. W Biegu Głównym do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą 16 lat, posiadający pełną zdolność do uczestniczenia w biegach długodystansowych.
 2. Organizuje się uczestnictwo niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 4. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu biegu (w  przypadku  XX  Biegu  Sapiehów  –  3.08.2019)  Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport  do  kontroli daty urodzenia i obywatelstwa ewentualnie dokument uprawniający do klasyfikacji dodatkowej.
 7. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
 8. Uczestnik Biegu Sapiehów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 9. Zawodnik, który nie mieści się w limicie czasowym (do godziny 14:50) ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku (poboczu) zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.
 10. Zawodnicy niepełnoletni – biorący udział w Małym Biegu Sapiehów, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

 

E. Zasady zachowania uczestników

 • Każdy z zawodników biorących udział w Biegu Sapiehów lub Małym Biegu  Sapiehów zobowiązany jest do uczestnictwa w duchu fair play.
 • Zawodnik startujący w Biegu  Sapiehów  lub  Małym Biegu Sapiehów zobowiązany jest do przeciwdziałania zachowaniom chuligańskim na trasie biegu jak i w trakcie trwania imprezy.
 • Informowaniu osób funkcyjnych o nieprawidłowościach i zagrożeniach, w szczególności dotyczących życia i zdrowia uczestników.
 • Pomaganiu osobom kontuzjowanym.
 • Organizator Biegu Sapiehów nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.

 

F. Postanowienia końcowe

 1. Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje o sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
 2. W sprawach sportowych rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów w porozumieniu z Dyrektorem Biegu.
 3. W Małym Biegu Sapiehów decyduje Kierownik Małego Biegu Sapiehów.
 4. Każdy zawodnik biegnie w swoim stroju sportowym.
 5. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 6. Wszyscy zawodnicy biorą udział w Biegu Sapiehów na własną odpowiedzialność i  nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 7. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
 8. Organizator Biegu Sapiehów zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej zawodników.
 9. Uczestnicy Biegu Sapiehów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. W Biegu Sapiehów pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie wspomagane elektronicznie za pomocą chipów. Każdy zawodnik startujący w Biegu Sapiehów podczas weryfikacji w Biurze Zawodów otrzyma numer startowy wraz z chipem.
 11. Zgubienie numeru startowe i chipa powoduje zdyskwalifikowanie zawodnika.
 12. Komunikat końcowy opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej biegu: www.biegsapiehow.pl
 13. Szatnia dla zawodników zorganizowana zostanie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.
 14. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione przez zawodników.
 15. Zawodnicy Biegu Sapiehów będą mieli możliwość do bezpłatnego korzystania  z szatni i toalet znajdujących się w budynku ZPO w Kodniu.
 16. Zawodnicy biorący udział w Biegu Sapiehów otrzymają wodę mineralną, a po zakończeni zawodów obiad w stołówce ZPO w Kodniu.
 17. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biegu Sapiehów i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 18. Uroczyste zakończenie Biegu Sapiehów nastąpi o godzinie 15:00 przy Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu.
 19. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Biegu Sapiehów.
 20. Zawodnik ma prawo do wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu biegu.
 22. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.
 24. Opłata startowa w XX Biegu Sapiehów wynosi 30 zł (płatność elektroniczna  na konto Bank Spółdzielczy w Łomazach O/ Kodeń 67 8037 0008 0390 0794 2000 0010 z dopiskiem Bieg Sapiehów - www.biegsapiehow.pl) wraz z dowodem wpłaty.
 25. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do Imprezy. Zawodnik, który dokona wpłat 30zł - na konto organizatora do dnia 28 lipca 2019 roku, zostanie ujęty na liście startowej uczestników XX Biegu Sapiehów. Wysokość opłaty uiszczona w terminie 29.07 - 2.08. (na konto) oraz w dniu biegu, tj. 3.08.2019 roku (opłata w Biurze Zawodów) wynosi 40zł.

 

G. Program szczegółowy imprezy

9:00 – otwarcie Biura Zawodów – przyjmowanie zgłoszeń i obsługa zawodników (budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu, Kodeń, ul. 1-go Maja 27, 21- 509 Kodeń).

10:00 – historia Sanktuarium Maryjnego w Kodniu, dzieje kultu Matki Bożej Kodeńskiej (bazylika św. Anny w Kodniu – Rynek).

10:30 – Msza Święta w intencji zawodników, sponsorów i organizatorów Biegu Sapiehów (bazylika św. Anny w Kodniu – Rynek).

12:45 – zamknięcie Biura Zawodów.

12:50 – powitanie zawodników na linii startu (Rynek)

13:00 – Bieg na dystansie 15 km – impreza główna – start przed bazyliką św. Anny (Rynek) oraz nordic walking na dystansie 5km.

13:10 i 13:20 – Małe Biegi Sapiehów dla przedszkolaków (400m),  szkół podstawowych (800m) i gimnazjalistów (1200m) - start przed bazyliką św. Anny (Rynek).

15:00 (ok. 15:30) – zakończenie imprezy – Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród (Meta - ul. Szkolna). 

 

H. Klasyfikacja

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.
 2. Puchary w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn od miejsca I do VI.
 3. Puchary dodatkowe:
  • najmłodszy uczestnik Biegu Sapiehów (kobiety i mężczyźni),
  • najstarszy uczestnik Biegu Sapiehów (kobiety i mężczyźni),
  • najlepszy zawodnik Biegu Sapiehów z Gminy Kodeń (kobiety i mężczyźni),
  • najlepszy zawodnik Biegu Sapiehów z Lubelszczyzny (kobiety i mężczyźni),
 4. Puchary i medale w Małym Biegu Sapiehów dziewczęta i chłopcy  (szkoła podstawowa i gimnazjum) za miejsca od I do III.
 5. W nordic walking w klasyfikacji generalnej open kobiet i mężczyzn puchar / statuetka za miejsca od I do III. 
 6. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.
 7. Klasyfikacji osób niepełnosprawnych (niewidomi i niedowidzący).
 8. Organizator dopuszcza do startu osoby na wózkach inwalidzkich (oddzielna klasyfikacja).
 9. Klasyfikacja zawodnika kategorii osób niepełnosprawnych wymaga okazania  w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (odpowiedni symbolu), który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 10. Kategorie wiekowe:

- K, M -16 -16 - 19 lat   (2002-1999)

- K, M -20- 20 – 29 lat  (1999-1989)

- K, M -30- 30 – 39 lat  (1988-1979)

- K, M -40- 40 – 49 lat  (1978-1969)

- K, M -50- 50 – 59 lat  (1968-1959)

- K, M -60- 60 – 69 lat  (1958-1949)

- K, M -70- 70 i więcej  (1948 i starsi)

      11. Kategorie wiekowe w nordic walking:

- K, M do 34 lat 

- K, M - 35 - 49 lat 

- K, M - 50 - 59 lat 

- K, M - 60 lat i starsi 

      12. Nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (za miejsca od I do III),

      13. W kategoriach wiekowych za miejsce pierwsze puchary lub nagrody rzeczowe.

      14. Nagrody nie mogą się dublować (dotyczy klasyfikacji open kobiet i mężczyzn i wiekowych).  

      15. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.

 

Organizatorzy Biegu Sapiehów – Kodeń 

Jacek Malarski

prezes Towarzystwa Przyjaciół Kodnia

Włodzimierz Dawidziuk

Sędzia Główny

Dominik Nazaruk

Dyrektor Biegu

 

 

 

Losowe zdjęcie

Zamknięcie zapisów

Informujemy, że lista internetowa na XVI Bieg Sapiehów zostanie zamknięta dnia 29 lipca 2015 roku o godz. 16:00. Przypominamy, że w dniu biegu zapisów będzie można dokonać w biurze zawodów (budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu, Kodeń, ul. 1-go Maja 27, 21-509 Kodeń). Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 09:00 - 12:30.

Partnerzy