Bieg Sapiehów - Kodeń ZAPRASZA BIEGACZY
Zobacz też: kajaki.nadbugiem.pl | koden.com.pl
Regulamin
|
2021-08-04

Regulamin

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN OKREŚLAJĄCY

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

 

XXI BIEGU SAPIEHÓW – KODEŃ 2021

oraz nordic walking MARSZ nad BUGIEM

rozgrywanego 7 sierpnia 2021 roku w Kodniu

W godzinach 12:40 – 13:30 w Kodniu zostaną zamknięte dla ruchu na czas trwania Startu do imprezy rekreacyjno-sportowej XXI Bieg Sapiehów – Kodeń 2021 następujące ulice: Rynek (centrum miejscowości), Bojarska, Spółdzielcza, oraz w części Bialska, 1-go Maja, Terespolska (droga wojewódzka 816G).

W  godzinach   13:50    –   14:50   czasowo   zostaną   zamknięte   częściowo   dla  ruchu   ulice: Terespolska, Szkolna i Narutowicza.

Wykonawcą zabezpieczenia i przywrócenia ruchu według stanu sprzed imprezy jest organizator Komitet Organizacyjny Biegu Sapiehów w porozumieniu ze druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodniu. W punktach szczególnych (ul. Bialska i skrzyżowanie dróg powiatowej i wojewódzkiej – 816G i 1130L) dyżur w w/w czasie oraz na zakończenie imprezy (ok. godz. 14:30) dyżur pełnić będą funkcjonariusze Policji. W miejscu widocznym zostanie zorganizowane zabezpieczenie medyczne w postaci karetki pogotowia.

 

Organizator zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia ewentualnych szkód, które wystąpią w wyniku organizacji imprezy, a szczególnie uszkodzeń pasa drogowego lub urządzeń drogowych.

Organizator zobowiązuje się do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego wykorzystywanego do XXI Biegu Sapiehów.

 

A. Postanowienia ogólne

 1. Celem imprezy jest popularyzacja biegów i marszów długodystansowych, popularyzacja walorów przyrodniczych i historycznych Kodnia oraz dziejów i roli Sanktuarium Matki Bożej w Kodniu.
 2. W biegu głównym oraz nordic walking do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą 16 lat i podpiszą oświadczenie stwierdzające zdolność do uczestnictwa w biegach długodystansowych. Organizuje się uczestnictwo niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich.
 3. W Małym Biegu Sapiehów uczestniczą dzieci z szkoły podstawowej (dystans 800 m) oraz przedszkolaki - Bieg Przedszkolaka (wokół kodeńskiego Rynku – ok. 200 m)

 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników na trasie biegu ponosi organizator imprezy.

Wszelkie regulacje i informacje o biegu w tym regulamin XXI Biegu Sapiehów – Kodeń 2021, plan trasy, harmonogram biegu, wykaz osób odpowiedzialnych za jego organizację, są dostępne na stronie internetowej: www.biegsapiehow.pl

 

Trasa

 1. Bieg Główny rozgrywany jest na dystansie 15 km: Kodeń – Kopytów – Kodeń, trasą atestowaną przez PZLA. Nawierzchnia asfaltowa, płaska, oznakowanie kilometrowe, napoje po 5 km, 10 km i na mecie. Strat do biegu w centrum Kodnia, na Rynku pod bazyliką św. Anny. Początkową trasę biegu stanowi kryterium uliczne w centrum Kodnia, następnie zawodnicy biegną do oddalonego o 6 km Kopytowa, po nawrocie tą samą trasą wracają do Kodnia. Bieg kończy się metą usytuowaną w pobliżu budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu. Stawkę biegaczy poprzedza zmotoryzowany funkcjonariusz Policji, zamyka ambulans OSP Kodeń. Dwadzieścia minut po starcie Biegu Głównego rozgrywane są Małe Biegi Sapiehów dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków. Zapisy do tych biegów odbywają się na starcie u organizatorów.
 2. Mały Bieg Sapiehów szkoły podstawowej rozgrywany jest na dystansie 800 m, trasa prowadzi ulicami Kodnia, meta usytuowana jest obok budynku szkolnego. Stawkę biegaczy poprzedza oznakowany rowerzysta. Trasa oznakowana taśmą oraz znakami U-20b i zabezpieczona przez druhów z OSP w Kodniu.
 3. Bieg  Przedszkolaka  na  dystansie  ok.  200  m  rozgrywany  jest  wokół  kodeńskiego Rynku.
 4. Nordic walking rozgrywany jest na dystansie 5 km, start na Rynku, marsz wokół kodeńskiej Kalwarii i nad Bugiem. Nawierzchnia w 80% miękka, płaska, oznakowana.
 5. Od momentu startu do Biegu Głównego oraz nordic walking (godz. 13:00) do zakończenia Małych Biegów Sapiehów (godz. 13:40) zabezpieczenie w punktach szczególnych (wykazanych wyżej) stanowią funkcjonariusze Policji i StrażynGranicznej.
 6. Z uwagi na nawarstwienie konkurencji biegowych w krótkim czasie należy bezwzględnie przestrzegać harmonogramu minutowego biegów i podziału zadań organizacyjnych.
 7. Na całej trasie rozstawieni są wolontariusze-służba porządkowa (Towarzystwo Przyjaciół Kodnia), druhowie z OSP w Kodniu i Kopytowie, sędziowie i osoby funkcyjne dbające o bezpieczeństwo uczestników imprezy.
 8. Wszystkie konkurencje biegowe odbędą się bez względu na pogodę.
 9. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy oraz za nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem przed rozpoczęciem imprezy poinformują uczestników oraz opiekunów (dotyczy Małego Biegu Sapiehów) o wymogach organizatorów oraz zapoznają ich z niniejszym regulaminem i ramowym planem Biegu Sapiehów w Biurze Zawodów w dniu imprezy oraz w miejscu Startu.
 10. W okresie poprzedzającym Bieg Sapiehów zostanie również przeprowadzone spotkanie pomiędzy przedstawicielami organizatorów (Komitet Organizacyjny – Towarzystwo Przyjaciół Kodnia), miejscową władzą samorządową (Wójt Gminy Kodeń), przedstawicielami OSP oraz funkcjonariuszami Policji (Komisariat Policji w Terespolu) i Straży Granicznej (Placówka Straży Granicznej w Kodniu).

 

Służby porządkowe

 1. Każdy organizator i wolontariusz posiada identyfikator z podstawowymi danymi osobowymi i odpowiada za ład i bezpieczeństwo zawodników na swoim odcinku trasy biegowej.
 2. Skład służb porządkowych i ich rozmieszczenie zostanie udostępniony zawodnikom w Biurze Zawodów.
 3. Imienny wykaz członków służb porządkowych organizatora przekazany zostanie właściwym organom Policji przez organizatorów Biegu Sapiehów nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy.

 

Warunki uczestnictwa

 1. W Biegu Głównym, dotyczy również nordic walking, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą 16 lat, posiadający pełną zdolność do uczestniczenia w biegach długodystansowych.
 2. Organizuje się uczestnictwo niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 4. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu biegu (w przypadku XXI Biegu Sapiehów – 7.08.2021) Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa ewentualnie dokument uprawniający do klasyfikacji dodatkowej.
 7. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
 8. Uczestnik Biegu Sapiehów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 9. Zawodnik, który nie mieści się w limicie czasowym (do godziny 14:50) ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku (poboczu) zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.
 10. Zawodnicy niepełnoletni – biorący udział w Małym Biegu Sapiehów, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

 

Zasady zachowania uczestników

 • Każdy z zawodników biorących udział w Biegu Sapiehów, Małym Biegu Sapiehów lub Marszu nad Bugiem zobowiązany jest do uczestnictwa w duchu fair play.
 • Zawodnik startujący w Biegu Sapiehów, Małym Biegu lub Marszu nad Bugiem zobowiązany jest do przeciwdziałania zachowaniom chuligańskim na trasie biegu jak i w trakcie trwania imprezy.
 • Informowaniu osób funkcyjnych o nieprawidłowościach i zagrożeniach, w szczególności dotyczących życia i zdrowia uczestników.
 • Pomaganiu osobom kontuzjowanym.
 • Organizator Biegu Sapiehów nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.

 

Postanowienia końcowe

 1. Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje o sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
 2. W sprawach sportowych rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów w porozumieniu z Dyrektorem Biegu.
 3. W Małym Biegu Sapiehów decyduje Kierownik Małego Biegu Sapiehów.
 4. W zawodach nordic walking decyduje  kierownik Marszu nad Bugiem.
 5. Każdy zawodnik biegnie w swoim stroju sportowym.
 6. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Wszyscy zawodnicy biorą udział w Biegu Sapiehów lub imprezach towarzyszących, na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
 9. Organizator Biegu Sapiehów zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej zawodników.
 10. Uczestnicy Biegu Sapiehów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 11. W Biegu Sapiehów pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie wspomagane elektronicznie za pomocą chipów. Każdy zawodnik startujący w Biegu Sapiehów podczas weryfikacji w Biurze Zawodów otrzyma numer startowy wraz z chipem.
 12. Zgubienie numeru startowe i chipa powoduje zdyskwalifikowanie zawodnika.
 13. Komunikat końcowy opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej biegu: www.biegsapiehow.pl
 14. Szatnia dla zawodników zorganizowana zostanie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.
 15. Organizator nie opowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione przez zawodników.
 16. Zawodnicy Biegu Sapiehów będą mieli możliwość do bezpłatnego korzystania z szatni i toalet znajdujących się w budynku ZPO w Kodniu.
 17. Zawodnicy biorący udział w Biegu Sapiehów otrzymają wodę mineralną, a po zakończeni zawodów obiad w stołówce ZPO w Kodniu.
 18. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biegu Sapiehów i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 19. Uroczyste zakończenie Biegu Sapiehów nastąpi o godzinie 15:00 przy Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu lub innym miejscu określonym przez organizatorów.
 20. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Biegu Sapiehów.
 21. Zawodnik ma prawo do wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu biegu.
 23. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.
 25. Opłata startowa w XXI Biegu Sapiehów wynosi 35 zł (płatność elektroniczna na konto Bank Spółdzielczy w Łomazach O/ Kodeń 67 8037 0008 0390 0794 2000 0010 z dopiskiem Bieg Sapiehów lub Marsz – www.biegsapiehow.pl) wraz z dowodem wpłaty.
 26. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do Imprezy. Zawodnik, który dokona wpłaty 35,- zł na konto organizatora do dnia 31 lipca 2021 roku, zostanie ujęty na liście startowej uczestników XXI Biegu Sapiehów. Wysokość opłaty uiszczona w terminie 1.08. - 6.08. (na konto) oraz w dniu biegu, tj. 7.08.2020 roku (opłata w Biurze Zawodów) wynosi 45,- zł
 27. Zasady określona w pkt 25 i 26 dotyczą również uczestników nordic walking - Marszu nad Bugiem.

 

Program szczegółowy imprezy

9:00 – otwarcie Biura Zawodów – przyjmowanie zgłoszeń i obsługa zawodników (budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu, Kodeń, ul. 1 Maja 27, 21-509 Kodeń).

10:00 – historia Sanktuarium Maryjnego w Kodniu, dzieje kultu Matki Bożej Kodeńskiej (bazylika św. Anny w Kodniu – Rynek).

10:30 – Msza Święta w intencji zawodników, sponsorów i organizatorów Biegu Sapiehów (bazylika św. Anny w Kodniu – Rynek).

12:45 – zamknięcie Biura Zawodów.

12:50 – powitanie zawodników na linii startu (Rynek)

13:00 – Bieg na dystansie 15 km – impreza główna – start przed bazyliką św. Anny (Rynek) oraz nordic walking na dystansie 5 km.

13:10 i 13:20 – Małe Biegi Sapiehów dla szkół podstawowych (800m) i przedszkolaków (ok. 200 m)- start przed bazyliką św. Anny (Rynek).

15:00 (ok. 15:30) – zakończenie imprezy – Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród (Meta – ul. Szkolna)

 

Klasyfikacja

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.

 

 1. Puchary w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn od miejsca I do VI.
 2. Puchary dodatkowe:
 • najmłodszy uczestnik Biegu Sapiehów (kobiety i mężczyźni),
 • najstarszy uczestnik Biegu Sapiehów (kobiety i mężczyźni),
 • najlepszy zawodnik Biegu Sapiehów z Gminy Kodeń (kobiety i mężczyźni),
 • najlepszy zawodnik Biegu Sapiehów z Lubelszczyzny (kobiety i mężczyźni),
 1. Puchary i medale w Małym Biegu Sapiehów dziewczęta i chłopcy (szkoła podstawowa) za miejsca od I do III.
 2. W nordic walking w klasyfikacji generalnej open kobiet i mężczyzn puchar/statuetka za miejsca od I do III
 3. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.
 4. Klasyfikacji osób niepełnosprawnych (niewidomi i niedowidzący).
 5. Organizator dopuszcza do startu osoby na wózkach inwalidzkich (oddzielna klasyfikacja).
 6. Klasyfikacja zawodnika kategorii osób niepełnosprawnych wymaga okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (odpowiedni symbolu), który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 7. Kategorie wiekowe:

-K,M16

16

- 19 lat

-K,M20

20

– 29 lat

-K,M30

30

– 39 lat

-K,M40

40

– 49 lat

-K,M50

50

– 59 lat

-K,M60

60

– 69 lat

-K,M70

70 i więcej

 1. Kategorie wiekowe w nordic walking:
 • K, M do 34 lat
 • K, M – 35 – 49 lat

 

 • K, M – 50 – 59 lat
 • K, M – 60 lat i starsi

 

 1. Nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (za miejsca od I do

III),

 

 1. W kategoriach wiekowych za miejsce pierwsze puchary lub nagrody rzeczowe.

 

 1. Nagrody nie mogą się dublować (dotyczy klasyfikacji open kobiet i mężczyzn i wiekowych)

 

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą biegi lub marsz otrzymają pamiątkowy medal.

Organizatorzy XXI Biegu Sapiehów – Kodeń 2021

Losowe zdjęcie

XVIII Bieg Sapiehów Zapraszamy!

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy sympatyków oraz kibiców na zbliżający się XVIII Bieg Sapiehów!

            Tradycyjnie główny bieg na 15km wystartuje o godzinie 13:00 5 sierpnia 2017r. Każdego roku w biegu biorą udział zawodnicy z całej Polski i z zagranicy z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Niemiec, a także z Francji. Dla najmłodszych rozgrywane są Małe Biegi Sapiehów. Tradycyjnie uczniowie szkoły podstawowej pobiegną trasą na 800m, a gimnazjaliści na 1000m.

            W tym roku Bieg Sapiehów odbędzie się już po raz 18! Od kilkunastu lat wpisuj...

Partnerzy